DAILYMOTION LINKS
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 1

Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 2
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 3

Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 4
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 5
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 6

YOUTUBE LINKS
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 1

Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 2
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 3

Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 4
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 5
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 6

VIDEOWEED LINKS
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 1

Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 2
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 3

Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 4
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 5
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Gulshan Kumar] - 14th April 2013 - Part 6